Follow us
Vstup pre členov
Uťivateľské meno

Heslo

Registrujte sa

Newsletter
Napíšte Vašu e-mailovú adresu:


Aktuálne počasie

Pravidlá používania

PROSÍM PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO PRAVIDLÁ  A PODMIENKY POUŽÍVANIA PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY.
Použitím tejto stránky dávate najavo váš súhlas s týmito pravidlami používania. Ak s týmito pravidlami požívania nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku. Vyhradzujeme si právo, podľa uváženia kedykoľvek zmeniť, modifikovať, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel používania. Prosíme vás preto o pravidelné skontrolovanie týchto pravidiel kvôli možným zmenám. Vaše pravidelné používanie tejto webovej stránky s následnou aktualizáciou zmien bude znamenať, že tieto zmeny akceptujete.

OBMEDZENÁ LICENCIA A VLASTNICTVO
K stiahnutiu materiálov obsiahnutých na týchto internetových stránkach do vášho počítača a vytlačeniu kópie takýchto materiálov sa vám udeľuje obmedzená licencia a to iba pre vaše osobné nekomerčné použitie za predpokladu, že obchodná značka a ďalšie majetkové údaje zostanú bez zmeny.

Ukladanie, ak je výslovne a špecificky v týchto podmienkach použitie povolené ak ide o všetky preklady, preposielanie, distribúciu alebo iné používanie materiálov obsiahnutých na týchto stránkach a v ich databázach alebo na akýchkoľvek iných internetových stránkach alebo médiách, je prísne zakázané.  Zakázané je tiež: (a) rámovanie týchto stránok alebo akýkoľvek ich časti na akomkoľvek inom mieste; alebo (b) vytváranie zrkadlovej kópie týchto stránok na inom serveri; alebo (c) používanie automatického zachytenia obrazu alebo technológií snímajúcich obrazovku za účelom obdržania informácií akéhokoľvek druhu z týchto stránok.

Udelenie tejto obmedzenej licencie je podmienečné a závisí na vašom súhlase a dodržiavaní všetkých týchto podmienok použitia.

Software (ak existuje), ktorý je k dispozícii k stiahnutiu, tiež vlastníme alebo ho máme prostredníctvom licencie. Takýto software môžete používať len v súlade s dohodou o použití koncového užívateľa, ktoré takýto software sprevádza alebo tam, kde takáto licencia nie je, vám je udeľovaná nevýhradná, neprenositeľná licencia k používaniu uvedeného softwaru pre používanie týchto stránok podľa týchto podmienok použitia.

Všetky autorské práva a ostatné práva duševného a majetkového vlastníctva akéhokoľvek druhu, vzťahujúce sa k týmto stránkam (vrátane, avšak bez obmedzenia na tie, ktorá sa vzťahujú k ich  obsahu, značke a týmto službám, softwaru a akýmkoľvek ďalším materiálom, ktoré sú na nich alebo ich prostredníctvom sprístupnené), ktoré vám nie sú podľa týchto podmienok použitia udelené, sú tu výslovne vyhradené spoločnosti Adriatica Real Estate alebo - v prípade akýchkoľvek iných značiek, mien a log na týchto stránkach – ich príslušným majiteľom.

PRESNOSŤ A OBSAH STRÁNOK
Na zostavenie informácií, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok k dispozícii, používame určitých zručností. Napriek tomu nám môžu byť určité informácie zostavené a/alebo poskytnuté treťou stranou, ktorá nie je členom našej siete. Spoločnosť Adriatica Real Estate neprijíma zodpovednosť za presnosť akýchkoľvek informácií, ktoré sú získané od akejkoľvek tretej strany. Okrem toho, k chybám a opomenutím v informáciách, ktoré sú prístupné prostredníctvom týchto stránok, môže dôjsť v dôsledku mnohých faktorov ktoré neoddeliteľne súvisia s akýmkoľvek systémom spojeným s Internetom a ktoré sa vymykajú našej primeranej kontrole. Informácie môžu byť napríklad ovplyvnené chybou stroja, softwaru alebo operátora alebo nesprávnou funkčnosťou pripojenia pri prenose dát. Z tohto hľadiska sú poskytované informácie “tak ako sú” a vždy by ste sa mali predtým, ako na informácie začnete spoliehať, pokúsiť o ich overenie. Jedná sa o dynamické stránky z čoho vyplýva, že ich vzhľad a dojem, ktorý vyvolávajú, sa môže z času na čas bez predchádzajúceho oznámenia meniť.

ODKAZY
Tam, kde tieto stránky obsahujú odkazy na stránky tretích strán by ste si mali byť vedomí toho, že nemôžeme kontrolovať internetové stránky, na ktoré sa prostredníctvom týchto odkazov dostanete. Nenesieme zodpovednosť za obsah alebo súkromné praktiky stránok, ktoré nekontrolujeme.

Existencia odkazov na takúto stránku nenesie žiadnu podporu ani súhlas s akýmkoľvek tovarom, službami, názormi alebo inými materiálmi akéhokoľvek druhu, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom takých stránok, ktoré nekontrolujeme a ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za názory tretích strán (ak existujú) vyjadrené prostredníctvom takejto stránky.

 

ZRIEKNUTIE SA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(a) S výnimkou situácií, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach použitia, tieto stránky, ich obsah a akékoľvek používanie, pre ktoré sa rozhodnete, je poskytované a povolené bez prehlásenia a záruk akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či sú vyjadrené explicitne alebo implicitne a odmietame všetky také prehlásenia a záruky do rozsahu povoleného zákonom. Nezaručujeme, že informácie obsiahnuté alebo sprístupnené prostredníctvom týchto stránok sú odpovedajúce, úplné, presné alebo aktuálne ani neručíme za to, že stránky (alebo akákoľvek ich časť) budú vždy prístupné, úplne funkčné a bezchybné a bez vírusov. V súlade s vyššie uvedeným súhlasíte s tým, že jediný nápravný prostriedok, ktorý máte k dispozícii, pokiaľ ide o porušenie podmienok používania, je naše porušenie zmluvy podľa týchto podmienok použitia.

(b) vylučujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky straty, škody a zodpovednosť (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola spôsobená našou nedbalosťou) za všetok stratený čas, všetky straty/poškodenie údajov, všetky straty ziskov, príležitosti a dobrého mena a všetky nepriame a následné straty, trestné činy alebo škody vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním týchto stránok a/alebo informácií na nich alebo akýchkoľvek služieb poskytnutých ich prostredníctvom, akokoľvek vznikajúcich, bez ohľadu na kontakt, priestupok (vrátane nedbalosti), stav alebo čokoľvek a to aj vtedy, ak to bolo odôvodniteľne predvídateľné alebo ak sme boli informovaní o možnosti vzniku takýchto strát, škôd, alebo zodpovednosti.

ZMENA PODMIENOK POUŽITIA
Občas môžeme pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť tieto podmienky použitia (z bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov alebo za účelom reflektovania aktualizácií alebo zmien služieb alebo funkčnosti stránok) bez predchádzajúceho oznámenia. Vaše nepretržité používanie týchto stránok vytvorí súhlas s týmito dodatkami podmienok použitia a pred akýmkoľvek ďalším používaním týchto stránok by ste si ich mali prejsť.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto podmienky používania sme pre Vašu spokojnosť vyhotovili vo viacerých jazykových verziách, právne účinná je jedine originálna chorvátska verzia. Používanie týchto stránok sa riadi chorvátskym právom a neodvolateľne súhlasíte s bezvýhradným podrobením sa jurisdikcii chorvátskyh súdov v prípade akéhokoľvek nároku alebo sporu, vyplývajúceho v súvislosti so, z alebo v spojitosti s týmito stránkami (a akýmkoľvek používaním a/alebo príležitosťami, ktoré sú ich prostredníctvom ponúkané).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Pravidiel Používania, obráťte sa na nás e-mailom na:

support@adriatica-estate.com

Rýchle vyhľadávanie
Typ nehnuteľnosti
Krajina

Cena
Od Do
Veľkosť
Od Do m2

Rozšírené vyhľadávanie
Top ponuka
Villa A - Stred
Brac Island
280m2
620,000€
Apartmán A - Stred
TROGIR
70m2
150,000€
Villa A - Stred
MAKARSKA RIVIERA
340m2
850,000€
Stavebný pozemok A - Stred
PAG ISLAND
772m2
89,000€
Kamenný dom A - Stred
KAŠTELA
78m2
49,000€
Apartmán A - Stred
KAŠTELA
102m2
136,000€
Kamenný dom A - Stred
SOLTA ISLAND
70m2
120,000€
Apartmán A - Stred
TROGIR
62m2
125,000€
Dom A - Stred
KAŠTELA
300m2
199,000€
Dom A - Stred
TROGIR
116m2
330,000€
Dom A - Stred
ZADAR
140m2
158,000€
Villa A - Stred
TROGIR
150m2
350,000€
Villa A - Stred
ZADAR
280m2
475,000€